ac.hailevan@gmail.com

Mr Hải 0911 455 379

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA HÃNG IBL-ĐỨC

Đọc tiếp

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Danh mục sản phẩm xét nghiệm Elisa hãng IBL cung cấp gồm:

  • Hình thức xét nghiệm: Elisa
  • Xét nghiệm :Định tính
  • Quy cách: 96 test/ hộp
  • TCCL: ISO, CE
MÃ HÀNG DANH MỤC XÉT NGHIỆM
IBL192 Candida albicans IgM
IBL191 Candida albicans IgG
IBL190 Toxoplasma gondii IgM µ-capture
IBL189 Toxoplasma gondii IgG
IBL188 Chagas (Trypanosoma cruzi) IgG
IBL187 Mycoplasma pneumoniae IgM
IBL186 Mycoplasma pneumoniae IgG
IBL185 Mycoplasma pneumoniae IgA
IBL184 Helicobacter pylori IgM
IBL183 Helicobacter pylori IgG
IBL182 Chlamydia pneumoniae IgM
IBL181 Chlamydia pneumoniae IgG
IBL180 Brucella IgG
IBL179 Brucella IgM
IBL178 Bordetella pertussis IgM
IBL177 Bordetella pertussis IgG
IBL176 Bordetella pertussis IgA
IBL175 Varicella zoster virus IgM
IBL174 Varicella zoster virus IgG
IBL173 Varicella zoster virus IgA
IBL172 Respiratory syncytial virus IgA
IBL171 Mumps (Parotitis) virus IgM ( Xét nghiệm quai bị)
IBL170 Mumps (Parotitis) virus IgG ( Xét nghiệm quai bị)
IBL169 Measles virus IgM ( Xét nghiệm sởi)
IBL168 Measles virus IgG ( Xét nghiệm sởi)
IBL167 Influenza B IgM
IBL166 Influenza B IgG
IBL165 Influenza B IgA
IBL164 Influenza A IgM
IBL163 Influenza A IgG
IBL162 Influenza A IgA
IBL161 Herpes-simplex-Virus I/II IgM ELISA
IBL160 Herpes-simplex-Virus I/II IgG ELISA
IBL159 Herpes-simplex-Virus II IgM ELISA
IBL158 Herpes-simplex-Virus II IgG ELISA
IBL157 Herpes-simplex-Virus I IgM ELISA
IBL156 Herpes-simplex-Virus I IgG ELISA
IBL155 Epstein Barr virus EBNA-1 IgG Elisa
IBL154 Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgM
IBL153 Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgG
IBL152 Epstein Barr virus (EBV-VCA) IgA
IBL151 Adenovirus IgM
IBL150 Adenovirus IgG
IBL149 Estriol (unkonj) Elisa – BM52011
IBL148 Respiratory syncytial virus IgM ELISA-RE56891
IBL147 Respiratory syncytial virus IgG ELISA-RE56881
IBL146 Treponema pallidum IgM ELISA –RE58861
IBL145 Treponema pallidum IgG ELISA (Syphilis) – Giang mai –RE58851
IBL144 Troponin I Elisa- RE53331
IBL143 Thyroglobulin (hTg) Elisa-RE70971
IBL142 Beta-HcG, free Elisa-RE52031
IBL141 17 beta- Estradiol –RE52041
IBL140 FT4 (Free Thyroxine) Elisa –RE55241
IBL139 FT3 (Free Triiodthyrinine ) Elisa –RE55231
IBL138 Total Thyroxine (T4) Elisa –RE55261
IBL137 Total Triiodthyrinine (T3) Elisa –RE55251
IBL136 PAPP-A –RE52051
IBL135 PSA –RE51081
IBL134 CEA –RE59101
IBL133 CA 727 –RE54111
IBL132 CA 242 –RE51231
IBL131 Cyfra 21-1 –RE54101
IBL130 CA 199 –RE54151
IBL129 CA 153 –RE54141
IBL128 CA 125 –RE54131
IBL127 Prolactin – RE52131
IBL126 Testosterone – RE52151
IBL125 Progesterone – RE52231
IBL124 LH Elisa – RE52101
IBL123 TSH
IBL122 ANA Screen 8 Elisa
IBL121 ds DNA – Ab Elisa
IBL120 Cardiolipin IgM Elisa – RE75011
IBL119 Cardiolipin IgG Elisa – RE75011
IBL118 Beta-2-Glycoprotein 1 IgM
IBL117 Beta-2-Glycoprotein 1 IgG
IBL116 Phospholipid IgG/IgM Screen
IBL115 AFP- RE52011
IBL114 SS-B/LA Ab Elisa
IBL113 Measles virus IgG ELISA ­RE57141
IBL112 Measles virus IgM capture ELISA –RE57151
IBL111 Beta HCG Elisa -RE52141
IBL110 Cytomegalovirus (CMV) IgM – RE 57071
IBL109 Cytomegalovirus (CMV) IgG – RE57061
IBL108 Rubella virus IgG – RE57081
IBL107 Rubella IgM capture ELISA – RE57091
IBL106 Dengue virus IgG
IBL105 Dengue virus IgM
IBL104 Chlamydia Trachomatis IgM
IBL103 Chlamydia Trachomatis IgG
IBL102 Schistosoma mansoni IgG
IBL101 Ascaris lumbricoides IgG elisa
IBL100 Strongyloides –Ab Elisa
IBL99 Entamoeba histolytica IgG elisa
IBL98 Echinococcus IgG
IBL97 Taenia solium IgG
IBL96 Toxocara Canis IgG

 

Contact Me on Zalo
0911455379